KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi No:49-51 34218
Bağcılar / Istanbul / Türkiye adresinde mukim Sportempt A.Ş tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Sportempt A.Ş’ye ait websitesini ziyaret edenziyaretçilerin, “Kimlik Bilgisi(adı-soyadı, t.c kimlik no) İletişim Bilgisi(telefon numarası, adresi, e-mail adresi) ilişkin kişisel verileri; üyelik faaliyetinin yürütülmesi,mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, firma-ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetinin yürütülmesi,pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep-öneri ve şikayet takip sürecinin yürütülmesi,lojistik faaliyetinin yürütülmesi, iletişim faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla, Müşteri İşlem Bilgisi(Fatura),Finans Bilgisine(kredi kartı bilgilerine)ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, firma-ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “Açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler sitedeki ilgili kısımların doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

 

Sportempt A.Ş tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Adli Makamlara, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla “Avukata”,lojistik faaliyetinin yürütülmesi amacıyla (kimlik ve iletişim bilgisi) “Lojistik işletmelerine” aktarılmaktadır.

 

Sportempt A.Ş. tarafından belirtilen kişisel verileriniz, güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddesinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,”  hukuki sebeplerine dayanılarak aktarılmaktadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Sportempt A.Ş’nin Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi No:49-51 34218 Bağcılar / Istanbul / Türkiye’da bulunan adresine yazılı olarak, i[email protected] adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR